wat is geloven?

Christenen wereldwijd

knielen_bij_kruis_2De naam “christen” wil zeggen: Volgeling van Jezus Christus. Zo werden in het jaar 50 na Christus de eerste volgelingen van Jezus genoemd. Het was toen een scheldnaam maar christenen zelf vonden het een erenaam en dus is het zo gebleven. Momenteel zijn er ongeveer 2,1 miljard christenen in de wereld en die kunnen we onderverdelen in drie grote stromingen; de Rooms-Katholieke kerk, de Oosters-orthodoxe kerk en de Protestantse kerk. Die laatste is onderverdeeld in een aantal kleinere kerken. Al deze christelijke kerken hebben een aantal geloofsteksten gemeen waarop zij zich baseren.

Geloof

over God:

Christenen geloven dat er een God is. In navolging van wat je in de Bijbel kunt lezen over God, spreken christen meestal over God als “Hij”. In de Bijbel maakt God Zich bekend in voor mensen begrijpelijke termen zoals “Vader”, “Koning”, “Rechter” of Heere. Maar dat zijn uiteindelijk alleen maar manieren om proberen te zeggen wie God voor ons wil zijn. Christenen geloven dat God veel meer is dan een mens. Hij gaat, zoals je van een God mag verwachten, boven elk menselijk denken uit. Hij is van een buitencategorie. God is God en daarmee uniek.

Deze God is persoonlijk. Hij is dus geen anonieme krachtbron of “energie”, maar werkelijk Iemand. Dit is voor christenen heel erg belangrijk! God in niet “een kracht in onszelf” of “moeder aarde” maar een Persoon. Dit betekend dat wij een relatie met Hem hebben zoals kinderen met hun vader of moeder,  en een man met zijn vrouw.  Met een natuurkracht is dat niet mogelijk.

Christenen geloven dat wij God kunnen kennen. Dat kan omdat Hij heeft laten zien wie Hij is. Hij deed dat in de Persoon van Jezus Christus. Die heeft op de aarde geleefd in de periode van ongeveer 0 tot 30 na Christus.  Jezus zei: “Wie Mij heeft gezien, heeft God gezien”. Dat klinkt natuurlijk nogal vergaand maar dat is het ook.

Over mensen:

Ooit leefden mensen in perfecte harmonie met God, met elkaar en met de natuur. Zo was het bedoeld.  Christenen geloven dat mensen daarvoor zijn gemaakt: leven in een harmonieuze relatie met God en marcel-tupperware-bannermet elkaar. Op een gegeven moment hebben de mensen besloten om de relatie met God te verbreken. Ze konden de verleiding niet weerstaan om zelf als God te willen zijn en zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Daarmee verstoorde de mens voor eens en voor altijd de liefdevolle relatie met God, met zichzelf, met elkaar en de natuur. De gevolgen daarvan zijn vandaag de dag nog merkbaar: mensen leven in moeizame en beschadigde relaties met God, zichzelf, elkaar en de natuur. Die breuk ligt dan ook diep verankerd in ons mens-zijn en uit zich in onder andere een onverzadigbaar verlangen naar vrede, liefde, geluk en bevrediging van verlangens.

Ons probleem:

We zijn onze onbevangen omgang met God kwijtgeraakt. Afgesneden van God, we zijn een onmisbare dimensie van ons bestaan kwijt. Christenen geloven dat God het ons enorm kwalijk neemt dat wij de relatie met Hem hebben verbroken. Zij hebben Hem gekwetst. Zij komen Hem niet langer tegen als Vriend maar als tegenstander. Dat is onze situatie in deze tijd: wij kunnen niet zonder God leven en niet met Hem. Maar mensen zijn nu eenmaal gemaakt om te sterven naar eeuwigheid, onsterfelijkheid, naar God. Ondanks alles hebben wij de behoefte om boven alles uit te stijgen. Als we heel eerlijk zijn tegenover ons zelf, erkennen we dat we vaak onrustig zijn. We zoeken vervulling in allerlei aardse of wereldse zaken. Er zijn bijvoorbeeld mensen die helemaal leven voor hun gezondheid. Anderen gaan voor hun carriere.  Nog weer anderen offeren zich helemaal op voor hun kinderen. Weer anderen verklaren hun ras, de staat, Madonna of Ajax heilig. Het probleem is dat dit allemaal zaken zijn die tijdelijk zijn. Zij kunnen ons verlies niet vervangen. Vandaar dat het allemaal maar een tijdje helpt maar niet voorgoed. We worden weer onrustig en gaan weer op zoek. Gevoelens van leegte, schuld, schaamte en wanhoop blijven over en worden sterker, naarmate onze vitaliteit afneemt of wanneer er iets gebeurt in ons leven dat alle zekerheden en garanties overhoop gooit.

Christenen geloven dat we alleen rust en vervulling vinden wanneer we weer in harmonie met God komen.

We zijn ook de onbevangen omgang met ons zelf kwijt geraakt. Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Zij vinden hun leven weinig zinvol of zijn gewoon bang. Christenen geloven dat deze problemen ook te maken hebben met ons verlies van God. Vergelijk het maar eens met een zonnenstelsel. De planeten hebben de zon nodig om hun baantjes te kunnen draaien. Als zij op een of andere manier de zon als centrum zouden verliezen, zouden ze gedesorienteerd door het heelal zwalken en tegen elkaar opbotsen. Christenen geloven dat God onze enige basis is voor betekenis, veiligheid en eigenwaarde. Wanneer wij Hem verwerpen, moeten wij onze basis zoeken in allerlei andere dingen. En opnieuw: dat helpt soms wel even, maar op den duur lost het niets op. Veel mensen verlangen naar “contact” met iets dat hun echt motiveert. Wij willen puurheid en echtheid en tegelijk ervaren wij daarmee onvermogen om er daadwerkelijk mee in contact te komen. Wij zoeken naar contact met onze oorsprong. Maar door onze afwijzing van God zijn we daar juist van afgesneden.

Ook met elkaar kunnen wij het vaak niet meer zo goed vinden. Menselijke relaties hebben het moeilijk. Omdat wij het contact met God zijn kwijtgeraakt, raken wij op ons zelf gericht. Daaruit komen allerlei sociale problemen voort: armoede, ruzie, uitbuiting, scheiding, verwaarlozing enzovoort. “Linkse” politici zullen dat altijd weiden aan onrechtvaardige structuren in de samenleving , “Rechtse” denkers wijzen meer op een gebrek aan persoonlijke discipline. Christenen zeggen dat zij allebei gelijk hebben! Achter onrechtvaardige structuren en achter persoonlijke slapheid zit ons diepere probleem: We zijn God kwijt en daarmee het centrum van ons leven.  Tenslotte is door ons verlies van God onze relatie met de natuur verstoord. Zeker in onze westerse wereld zien we dat we de natuur niet langer als een vriend zien, maar als een vijand die je moet onderwerpen en uitpersen. Maar ook in andere delen van de wereld voeren mensen een verbittert gevecht om het bestaan. Overal zijn milieuproblemen, hongersnood en natuurrampen. Vaak zien we nog wel hoe het anders zou moeten, maar het lukt ons ondanks de VN, stuurgroepen, commissies, wetgeving enzovoort niet om het te doen.

De oplossing:

Christenen geloven dat mensen zichzelf niet kunnen redden uit dit warnet van gebroken relaties. Wij zijn machteloos om deze gebroken relatie op welke wijze dan ook te herstellen. God Zelf moet ons redden. En dat is gebeurd. Jezus Christus is uit de hemel afgedaald naar de aarde om ons te komen redden. Hij heeft aan de ene kant laten zien wat het is om te leven in volmaakte harmonie met God (“Ik en de Vader zijn een” zei Hij eens), met zichzelf, met anderen en met de natuur. En tegelijkertijd heeft Hij het ook voor ons mogelijk gemaakt om opnieuw in harmonie te komen met God. Dat deed Hij door te sterven aan een kruis en op te staan uit de dood. Christenen geloven namelijk dat Hij dat deed in onze plaats. Je zou kunnen zeggen dat God de zaken daarmee met terugwerkende kracht terug zet: mensen verbroken de relatie om als God te willen zijn – God herstelde de relatie om Mens te worden.

Voor ons, technische westerse mensen, is het niet gemakkelijk om te snappen hoe dit nu de oplossing kan zijn voor onze problemen. Christenen spreken hierover op verschillende manieren, maar uiteindelijk is het niet goed uit te leggen. Christenen weten niet precies hoe het werkt – dat is Gods kant van het herstel, het is Zijn aanbod aan de mensen – maar ze ervaren wel dat het werkt. Talloze christenen in alle tijden en plaatsen hebben dat gemerkt. En het bijzondere is dat ook dat ervaren ook iets is dat God ons geeft, diep in ons mens zijn.

Het proces van Gods herstel begint aan onze kant met te accepteren dat je jezelf in de nesten hebt gewerkt en dat je jezelf niet kunt redden uit de vier problemen die hier zijn genoemd. Het enige obstakel om dat niet te accepteren, is onze trots.

Christenen geloven dat God iedereen aanneemt die oprecht naar Hem vraagt. Als we Hem vragen om onze opstand te vergeven en ons te redden als we Jezus Christus erkennen als Degene Die naar de wereld kwam om de verbroken relatie met God te herstellen en als we ons voornemen voortaan God als hoogste doel in ons leven te hebben, dan mogen we erop vertrouwen dat we gered zijn. De vijandschap tegen God is tot verzoening gekomen. De relatie met God hersteld is: Hij heeft ons onze opstand vergeven en wil opnieuw met ons beginnen. Daarmee kom je ook in een nieuwe relatie te staan tot jezelf, tot anderen en de natuur. Niet dat dan alles meteen weer in orde is, maar er kan een proces van groei beginnen: God vormt ons en maakt ons weer zoals we bedoeld zijn. Dat proces duurt ons hele leven.

Optimistisch en realistisch:

Omdat christenen geloven dat in Jezus God Zelf aanwezig was, zien zij dat Hij er zoveel voor over had om ons te redden dat Hij daarvoor naar de aarde kwam om voor ons te sterven. Dat had Hij niet hoeven doen, Hij was ons immers niets verplicht. Maar Hij deed het. Voor christenen is dat een voortdurende bron van blijdschap: God houd van ons, ondanks onze opstand! Tegelijkertijd zien we door Jezus’ dood aan het kruis dat er blijkbaar iets heel ernstigs nodig was om ons te redden. Ook al begrijpen we niet precies hoe het werkt, het was blijkbaar niet goed met ons gesteld. Dat maakt ons bescheiden. Christenen zullen zich dan ook niet beter voelen of voordoen dan mensen die geen christen zijn. Daarvoor hebben ze geen enkele reden, want ze weten dat ze er zelf niets voor gedaan hebben om gered te worden.

Kortom, christen hebben er alle reden toe om optimistisch, blij en hoopvol te zijn. Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? Aan de andere kant hebben zij alle redenen om bescheiden en realistisch te zijn. Er was nogal wat voor nodig om ons te redden.

Dat betekent dat zij optimistisch en realistisch in het leven staan. Zij zetten zich in om de wereld te verbeteren, maar weten tegelijk dat je niet alles kunt verwachten van onze pogingen. Wij zijn immers maar mensen? Toch maakt ons dat niet moedeloos en cynisch, want wanneer wij weer in contact staan met God, is er veel mogelijk!

Toekomst:

Ook al worden mensen gered en is er een begin gemaakt met hun herstel, dan is hun leven nog niet meteen zoals het bedoeld is. En we zien allemaal dat de wereld er ook nog niet echt beter op wordt. Christen geloven dat God op een dag de wereld weer zal herstellen zoals het was. Dan zal iedereen die een verzoende relatie met God heeft ontvangen weer in de perfecte harmonie leven met Hem, met zichzelf, met elkaar en de natuur. Maar dat herstelde leven begint nu al in dit leven. Wie christen wordt, mag er iets van merken dat hij of zij dichter bij God komt, beter kan omgaan met zichzelf en anderen en meer liefde krijgt voor de natuur. Dat gaat niet vanzelf, maar dat groeit door het contact dat we met God hebben door met Hem te spreken, in de Bijbel (het christelijke levensboek) te lezen en samen met andere christenen een weg door het leven te zoeken.

En mensen die niet willen terugkeren tot God? Mensen die hebben gezegd “ik dop mijn eigen boontjes wel”? Christenen geloven dat God mensen serieus neemt. Zo serieus dat Hij ook hen keuze tegen Hem serieus neemt. Als mensen willens en wetens niet met Hem willen leven, dan houdt God hen daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Voor hen is er dan een andere toekomst: afgesneden van God. Daarvoor zijn mensen niet bedoeld, maar dat is wel de consequentie van het afwijzen van Gods aanbod tot verzoening en herstel.

En mensen die niet wisten hoe ze konden terugkomen bij God? Mensen die nooit van God hoorden? Daarover kunnen christenen weinig meer zeggen dan dat het antwoord daarop alleen God toekomt. Hij is barmhartig en rechtvaardig. Dat wil zeggen dat er niemand onterecht van Hem afgesneden zal worden, maar ook dat niemand onterecht zal delen in die perfecte harmonie die God beloofd heeft,  wanneer Hij de wereld voor eens en voor altijd zal herstellen. God is groter dan wij, en wij geloven ook dat Hij veel geduldiger en liefdevoller is dan wij.

Reageren?

Deze internetpagina zal best vragen opleveren. Misschien stemt het u droevig en denkt u “Ik zou wel eens echt rust willen vinden”. Misschien raakt u geirriteerd en wordt u boos op die betweterige christenen.  In beide gevallen zou ik het fijn vinden als u reageert. Ik heb waarschijnlijk geen antwoord op alle vragen,  en als u echt slim en gevat bent dan kunt u mij  waarschijnlijk wel aftroeven. Maar ik geloof dat God u zoekt en Hij kan al uw vragen beantwoorden.  Al uw boosheid en  irritatie tot rust brengen en u rust geven. Indien u wenst te reageren dan is dat mogelijk  door onderaan deze pagina een reactie te plaatsen of door via de contact pagina op deze website contact met mij te zoeken.

opendoors

Geef een reactie

een website over het christelijk geloof en het christelijke leven